หมวดหมู่: พลังงาน

5ENERGY


กิจกรรมพิเศษและพิธีปิดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานเเละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรุ่นที่ 5 ENERGY TRANSITION & CLIMATE CHANGE MANAGEMENT (ETC)

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน, นายนที สิทธิประศาสน์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายวีระเดช เตชะไพบูลย์ นายกสมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100) ร่วมต้อนรับ ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งให้เกียรติมอบใบประกาศนียบัตร แก่ผู้เข้าร่วม การอบรม ETC รุ่นที่ 5 จำนวน 53 ท่าน

นอกจากนี้ คณะผู้จัดและหน่วยร่วมจัดกิจกรรมพิเศษฟังปาฐกถาหัวข้อ'การส่งเสริมการลงทุน อุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในพื้นที่อีอีซี' จาก ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่งกิจกรรมนี้ มูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อ ประชาชน, สมาคมพลังงานหมุนเวียนไทย (อาร์อี100), กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนสุนันทา, สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.), และหน่วยร่วมต่างๆ ดำริที่จะให้มีกิจกรรมเสริม ในการอบรมหลักสูตร ETC ทุกรุ่น โดยมุ่งหวังที่จะเติมเต็มสร้างเสริมประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆด้านพลังงานให้แก่ผู้เข้าอบรมเป็นกรณีพิเศษ นอกเหนือจาก หัวข้อการอบรม ทั้ง 6 modules

 5ENERGY

ประเด็นที่น่าสนใจ จากการบรรยายพิเศษในวันนี้ประกอบด้วย

  • แนวคิดการพัฒนาEEC และกลไกขับเคลื่อนการลงทุน
  • 5 คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ (การแพทย์สุขภาพดอจิทัลยานยนต์อุตสาหกรรมBCG และอุตสาหกรรมบริการเชิงสุขภาพ)

กรอบสิทธิประโยชน์ด้านภาษีอากรและที่มิใช่ภาษีอากร

  • รวมถึงการเปรียบเทียบสิทธิประโยชน์ EEC กับBOI เป็นต้น

ในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.สุวิทย์ ธรณินทร์พานิช ประธานกรรมการมูลนิธิพลังงานสะอาดเพื่อประชาชน และคณะผู้บริหาร ให้เกียรติร่วมถ่ายภาพ แก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่รับทุน สนับสนุน จากมูลนิธิพลังงานสะอาดฯ เพื่อเข้ารับการอบรม ETC ในรุ่นที่ 5 นี้

นอกเหนือจากกิจกรรมบรรยายพิเศษแล้ว คณะผู้จัดได้เรียนเชิญ ผู้ที่ผ่านการอบรมทั้งในรุ่นที่ 1,2,3,4 และรุ่นที่ 5 ร่วมกิจกรรม ETC Networking ในภาคค่ำและกิจกรรม Knowledge Sharing จาก ธนาคารแห่งประเทศไทย เกี่ยวกับ Thailand Taxonomy กติกาใหม่ เพื่อโลกที่ยั่งยืน เพื่อสังสรรค์ แลกเปลี่ยนกระชับความสัมพันธ์ ระหว่างผู้เข้าอบรม ซึ่งมาจากภาครัฐ สถาบันการเงิน สถาบันการศึกษาองค์กรเอกชนและผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมสื่อมวลชนในแขนงต่างๆ

และได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารของหน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายจัดกิจกรรมในหลักสูตรนี้ เนื้อหาการบรรยาย และคลิปปาฐกถา ติดตามได้จาก Websites : www.cep.or.th , www.re-fti.org/ , www.re100th.org

กิจกรรมพิเศษและพิธีปิดอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการการเปลี่ยนผ่านพลังงานเเละการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่นที่ 5 ENERGY TRANSITION & CLIMATE CHANGE MANAGEMENT (ETC)

ติดตามการจัดอบรม ETC ในรุ่นที่ 6 ได้จากWebsites ข้างต้นประมาณเดือนกรกฎาคม 2567

 

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!