หมวดหมู่: สิ่งแวดล้อม

3045 วว


วว. ต้อนรับผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ในโอกาสติดตามการดำเนินงาน โครงการเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนต้นแบบ ‘ตาลเดี่ยวโมเดล’

          ดร.เรวดี อนุวัฒนา ผู้เชี่ยวชาญวิจัย กลุ่มวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะนักวิจัยศูนย์เชี่ยวชาญพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ เป็นผู้แทน วว. ร่วมให้การต้อนรับ นายสุวิทย์ วิจิตรโสภา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และคณะผู้ตรวจราชการกระทรวง ตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงาน โครงการเทคโนโลยีการจัดการขยะชุมชนต้นแบบ “ตาลเดี่ยวโมเดล” เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนตาลเดี่ยว หมู่ที่ 9 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นต้นแบบในการจัดการขยะชุมชนที่เป็นรูปธรรม และได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเทคโนโลยีการจัดการขยะที่เหมาะสมของ วว. ไปปรับใช้ในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อย่างยั่งยืน

          ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีจัดการขยะชุมชนฯ วว. มีรูปแบบการบริหารจัดการขยะโดยนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละขั้นตอนการผลิตและแปรรูป เป็นเทคโนโลยีที่ชุมชนเข้าถึงและสามารถดำเนินการได้เอง เป็นการทำงานแบบชุมชนมีส่วนร่วม ประกอบด้วยเทคโนโลยีหลัก 3 ส่วน คือ 1) ชุดคัดแยกขยะระบบกึ่งอัตโนมัติแบบเบ็ดเสร็จ พร้อมระบบกำจัดกลิ่นขยะและระบบทำความสะอาดถุงพลาสติก 2) ชุดคัดแยกชนิดและสีพลาสติกด้วยระบบ NIR และ Vision พร้อมระบบผลิตเกล็ดพลาสติกคุณภาพสูง และ 3) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพและการนำผลพลอยได้มาใช้ประโยชน์ใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกับการผลิตสารปรับปรุงดินและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน

          ทั้งนี้ วว. เป็นหน่วยงานแรกและหน่วยงานแกนหลักร่วมกับพันธมิตร ในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้ โครงการฯ ตาลเดี่ยวโมเดล ในการจัดการขยะสู่พลังงานและสร้างรายได้เพื่อความยั่งยืนของชุมชน โดยมีการขับเคลื่อนเชิงปฏิบัติจริงในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และเป็นต้นแบบในการนำผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการจัดการขยะชุมชน โดยนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่และเพิ่มมูลค่าขยะอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้นแบบในการจัดตั้ง ศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร (Material Recovery Facility : MRF) และ ศูนย์นวัตกรรมเศรษฐกิจหมุนเวียนเพื่อจัดการและแปรรูปวัสดุรีไซเคิลครบวงจร (Smart Recycling Hub) และเป็นส่วนหนึ่งของนวัตกรรมที่สำคัญในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบนิเวศเมืองนวัตกรรม Net Zero Emission สระบุรีแซนด์บ็อกซ์ (Saraburi Sandbox) ที่มุ่งเน้นการเชื่อมโยงนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติ เพื่อพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของสระบุรี และเป็นพื้นที่นำร่องขับเคลื่อนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และขับเคลื่อนรายสาขา (Sector) อย่างเป็นรูปธรรมสำหรับประเทศไทยต่อไป

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการด้านการบริหารจัดการขยะชุมชน วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0 2577 9000 โทรสาร 0 2577 9009 เว็บไซต์ www.tistr.or.th อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือที่ “วว. JUMP” https://tistrservices.tistr.or.th/

 

 

3045

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!