หมวดหมู่: กลต.

SET41


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 1 มีนาคม พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 1 มี.ค. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 1 มี.ค. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 37 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(GUNKUL)

 

นาย กัลกุล

ดำรงปิยวุฒิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

3,000,000

2.70

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

47,300

4.59

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

27,000,100

0.37

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

2,283,800

0.36

ซื้อ

เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(ZEN)

 

นาย ศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

30,200

8.60

ขาย

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

5,900

1.52

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

145,800

1.53

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

54,200

1.53

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

89,500

1.53

ซื้อ

ไซโน โลจิสติกส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SINO)

 

นาย นันท์มนัส วิทยศักดิ์พันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

104,600

1.54

ซื้อ

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

28/02/2567

6,643,500

0.13

ซื้อ

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

29/02/2567

4,356,500

0.13

ซื้อ

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นางสาว กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

50,000

1.45

ซื้อ

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(PEACE)

 

นาย พิสิฐ

ปัญจคุณาภรณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

12,200

3.16

ซื้อ

เพรสซิเด้นท์ ออโตโมบิล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(PACO)

 

นาย ธเนศ

เลิศขจรกิตติ

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

28/02/2567

21

0.26

ซื้อ

ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTI)

 

นาง วรญา ภูวพัชร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

129,800

2.08

ซื้อ

ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTI)

 

นาย วิกร ภูวพัชร์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาง วรญา ภูวพัชร์)

หุ้นสามัญ

28/02/2567

129,800

2.08

ซื้อ

มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGC)

 

นางสาว เจิดนภางค์ ธรรมชวนวิริยะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/03/2567

270,000

5.60

ซื้อ

มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGI)

 

นาย ณวัฒน์

อิสรไกรศีล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

40,000

45.75

ซื้อ

มิสแกรนด์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGI)

 

นาย สุชาติ

เหล่าปรีดา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

15,000

45.75

ซื้อ

มีนาทรานสปอร์ต จำกัด (มหาชน) บมจ.(MENA)

 

นาย กอบชัย

ชิดเชื้อสกุลชน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/03/2567

250,000

1.90

ซื้อ

เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTW)

 

นางสาว ลัดดา

คำราช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

150,000

2.74

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

100,000

1.24

ซื้อ

เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MJD)

 

นาย สุริยา

พูลวรลักษณ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

150,000

1.25

ซื้อ

ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)

 

นาง รสนันท์

ยิ่งทวีศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/02/2567

16,000

2.12

ซื้อ

ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MICRO)

 

นาง รสนันท์

ยิ่งทวีศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/02/2567

19,200

2.12

ซื้อ

ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) บมจ.(UAC)

 

นางสาว นิลรัตน์ จารุมโนภาส

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

10,000

3.70

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย ปราโมทย์

ภู่นภานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

9,100

4.82

ซื้อ

โรงพยาบาล ลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) บมจ.(LPH)

 

นาย ปราโมทย์

ภู่นภานนท์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

10,900

4.80

ซื้อ

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาย ประเสริฐ

จิราวรรณสถิตย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

2,200,000

14.20

ขาย

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาย ภูมิพันธ์

บุญญาปะมัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด)

หุ้นสามัญ

29/02/2567

2,200,000

14.20

ซื้อ

อินเตอร์เนชั่นแนล เน็ตเวิร์ค ซิสเต็ม จำกัด (มหาชน) บมจ.(ITNS)

 

นาย สิทธา

รัตนาลังการ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

27/02/2567

345,100

2.69

ขาย

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

20,000

2.64

ซื้อ

เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(AAI)

 

นาย สมศักดิ์

อมรรัตนชัยกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

1,786,600

3.96

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/02/2567

3,000

0.67

ซื้อ

เอสไอเอสบี จำกัด (มหาชน) บมจ.(SISB)

 

นาง นริศา

เลิศนามวงศ์วาน

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/03/2567

1,000

42.75

ขาย

แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บมจ.(ADVICE)

 

นาย บัญชา

วงศ์หลีกภัย

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสุลีพร วงศ์หลีกภัย)

หุ้นสามัญ

29/02/2567

20,000

4.26

ซื้อ

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!