หมวดหมู่: กลต.

SEC copy


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ เพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์

          สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. … เพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเทคโนโลยีมาใช้ออกผลิตภัณฑ์และทำธุรกรรมในตลาดทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ 

          การแก้ไขพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงบทบัญญัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงรองรับเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นในอนาคต และเพื่อเพิ่มกลไกที่รองรับผลทางกฎหมายของหลักทรัพย์ที่ออกโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการกำกับดูแลที่เหมาะสม เช่น การโอนและส่งมอบ การจัดทำทะเบียน และการใช้หลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักประกันและการบังคับหลักประกัน รวมถึงการกำหนดมาตรฐานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินกิจกรรมในตลาดทุน โดยร่างกฎหมายดังกล่าวได้ผ่านการตรวจพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว 

          สำหรับหลักการที่เสนอปรับปรุงมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

          (1) เพิ่มบทบัญญัติเพื่อรองรับการออกหลักทรัพย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มหมวด 2/1 หลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ มาตรา 62/1 ถึง มาตรา 62/11)

          (2) กำหนดโทษกรณีฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเกี่ยวกับหลักทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 273 และมาตรา 317 และเพิ่มมาตรา 275/1 และมาตรา 275/2)

          ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมายดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=992 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. จนถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2567 หรือแสดงความคิดเห็นได้ที่ระบบกลางทางกฎหมาย https://www.law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mzc4NkRHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 

 

 

5751

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!