หมวดหมู่: กลต.

SEC


ก.ล.ต. เปิดรับฟังความเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์การยื่นรายงานและแบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

          ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศที่ปรับปรุงเกี่ยวกับการยื่นรายงานและแบบรายงานของบริษัทหลักทรัพย์และผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ผู้ประกอบธุรกิจ) เพื่อให้ ก.ล.ต.มีข้อมูลเชิงลึกในการกำกับดูแลความเสี่ยงของผู้ประกอบธุรกิจและตลาดทุน นอกจากนี้ ยังเป็นการกำหนดมาตรฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลตามความต้องการของผู้ลงทุนในอนาคตด้วย

          ในครั้งนี้ ก.ล.ต. ให้ความสำคัญกับการติดตามความเสี่ยงที่เกี่ยวกับตลาดทุนและการพัฒนาตลาดทุนดิจิทัลทั้งในด้านการกำกับดูแล การให้บริการของผู้ประกอบธุรกิจ และการใช้บริการทางการเงินของผู้ลงทุน ก.ล.ต. จึงมีแนวคิดที่จะปรับปรุงหลักเกณฑ์การรายการของผู้ประกอบธุรกิจ จากปัจจุบันที่กำหนดให้จัดทำและยื่นรายงานเป็นยอดรวมของข้อมูลรายเดือน ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแก้ไขระบบในการส่งข้อมูลทุกครั้งที่มีการแก้แบบรายงาน เป็นการให้จัดส่งข้อมูลในระดับจุลภาค (granular data) ที่มีความละเอียดและความถี่ของข้อมูลที่กำหนด ทั้งนี้ เพื่อให้ ก.ล.ต. มีข้อมูลนำมาประมวลผลเพื่อประเมิน ความเสี่ยงในตลาดทุนในมิติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

          ก.ล.ต. จึงปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรายงาน และกำหนดชุดข้อมูลและมาตรฐานข้อมูล สำหรับข้อมูลบางส่วนก่อน ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุป ดังนี้

          (1) ปรับปรุงขอบเขตการยื่นรายงานของผู้ประกอบธุรกิจ ให้รวมถึงการนำส่งข้อมูล หรือเอกสาร โดยจำกัดให้ครอบคลุมเท่าที่จำเป็น ตามระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อให้ ก.ล.ต. สามารถปฏิบัติภารกิจตามกฎหมายเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการคุ้มครองผู้ลงทุนได้ 

          (2) ปรับปรุงแบบรายงานทรัพย์สินลูกค้า และการทำธุรกรรมของผู้ประกอบธุรกิจ โดยให้ผู้ประกอบธุรกิจรายงานข้อมูลที่มีลักษณะเป็นรายละเอียดจำแนกรายลูกค้าและรายหลักทรัพย์ และกำหนดให้ยื่นต่อ ก.ล.ต.เป็นรายสัปดาห์ภายใน 2 วันทำการ

          ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นซึ่งมีรายละเอียดการปรับปรุงหลักการและร่างประกาศ พร้อมทั้งร่างเอกสารแนบท้ายในเรื่องดังกล่าว ตามเอกสารรับฟังความคิดเห็นที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=991 ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. และ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. จนถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2567

 

 

5704

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!