หมวดหมู่: อุตสาหกรรม

3034 CPF Smart IA


ซีพีเอฟ ตอกย้ำกระบวนการผลิตอาหารปลอดภัย พัฒนา SMART IA หนุนความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์

          บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าและผู้บริโภคในผลิตภัณฑ์อาหารของซีพีเอฟ ยกระดับการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารระดับโลก พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินภายใน SMART IA (Smart Internal Auditor) ยกระดับคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน 

          นายสิริพงศ์ อรุณรัตนา ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจสัตว์บก ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟมุ่งมั่นพัฒนาด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร เพื่อความมั่นใจของผู้บริโภค ลูกค้า และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้พัฒนาผู้ตรวจประเมินภายในที่มีความสามารถ นำมาสู่การพัฒนาและปรับปรุงด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน ตามมาตรฐานอาหารซีพีเอฟ (CPF Food Standard) และมาตรฐานสากลอื่นๆ 

          ตั้งแต่ปี 2565 ซีพีเอฟ โดยสำนักระบบมาตรฐานสากล ได้ริเริ่มโครงการ SMART IA Pilot Project กับกลุ่มธุรกิจไก่เนื้อครบวงจรโคราช หรือ Korat model เป็นต้นแบบ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องครอบคลุมธุรกิจไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ ครบวงจรสระบุรี มีนบุรี และบางนา จนถึงปัจจุบันมี SMART IA รุ่นที่ 1 ที่มีศักยภาพและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินภายในตามหลักเกณฑ์ของโครงการฯ รวม 55 คน ครอบคลุมตลอดห่วงโซ่คุณค่า (CPF value chain) ตั้งแต่โรงงานอาหารสัตว์ พ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ โรงงานชำแหละ และโรงงานอาหารแปรรูป 

          “ซีพีเอฟ ให้ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เพื่อทำหน้าที่ผู้ตรวจประเมินภายใน (Internal auditor) พัฒนาและปรับปรุงองค์กรในเชิงลึก ด้วยกิจกรรมการตรวจประเมินภายใน ให้เป็นทีมที่เก่งและทำงานในทิศทางเดียวกันตามหลักสากล” นายสิริพงศ์ กล่าว 

          โครงการ “SMART IA-Internal Audit ทีมเก่ง งานแกร่ง” เป็นการพัฒนาบุคลากร และสร้างผู้ตรวจประเมินภายในที่มีความสามารถตรงตามมาตรฐานสากล ISO 19011:2018 ซึ่งเป็นแนวทางการตรวจประเมินระบบการจัดการ นำมาสู่การพัฒนา และปรับปรุงด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาหาร และผลิตภัณฑ์ที่ยั่งยืน

 

 

3034

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!