หมวดหมู่: แบงก์พาณิชย์

 

ธนาคารไทยเครดิตโชว์พลังเสริมความรู้การเงิน ผ่านโครงการ ‘ตังค์โต Know-how’ สู่ปีที่ 8 ยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยกว่า 195,000 คน

          ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการเป็นธนาคารเพื่อสังคม ด้วยการดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน “ตังค์โต Know-how” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะทางการเงินให้กับผู้ประกอบการรายย่อย เจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก พนักงานบริษัท เยาวชน และข้าราชการ ช่วยวางรากฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน โดยในช่วงไตรมาสแรกของปี 2567 (มกราคม - เมษายน) มีผู้เข้าร่วมอบรมสะสมแล้ว 18,428 คน เพิ่มขึ้นถึง 20% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผู้เข้าร่วม 15,379 คน

 

5754 TCRB Roy Gunara


          นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยเครดิต กล่าวว่า “การส่งเสริมความรู้ทางการเงินถือเป็นหัวใจสำคัญของธนาคารไทยเครดิต นอกจากการสนับสนุนเงินทุนแล้ว เรายังเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาองค์ความรู้อย่างรอบด้านควบคู่กันไป ซึ่งจะนำไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและการพัฒนาอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจของเราในการเป็นธนาคารเพื่อสังคมอย่างแท้จริง”

          ตลอดระยะเวลายาวนานกว่า 7 ปีที่ผ่านมา ธนาคารไทยเครดิตมุ่งมั่นดำเนินโครงการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน “ตังค์โต Know-how” อย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยจัดการอบรมไปแล้วมากถึง 3,569 รุ่น ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งสาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อยของธนาคารที่แปลงมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ 267 แห่ง ทั่วประเทศ การอบรมผ่านระบบออนไลน์และโซเชียลมีเดีย รวมถึงการลงพื้นที่พบกลุ่มเป้าหมายโดยตรง สามารถอบรมให้ความรู้ไปแล้ว 195,003 คน ทั่วประเทศ หลักสูตรการอบรมมีความครอบคลุมและตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่การบริหารการเงินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย การจัดการเงินส่วนบุคคลสำหรับพนักงานและข้าราชการ ไปจนถึงการปลูกฝังนิสัยการออมให้แก่เยาวชน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมทุกคนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด

 

5754 TCRB อบรมที่สาขาMFIN

 

          ในปี 2567 ธนาคารตั้งเป้าเพิ่มจำนวนผู้เข้าอบรมเป็น 60,000 คน พร้อมขยายขอบเขตโครงการให้ครอบคลุมกลุ่มเปราะบางมากยิ่งขึ้น ล่าสุดจัดหลักสูตรพิเศษสำหรับผู้สูงวัยเพื่อเสริมทักษะการจัดการเงินและระวังภัยทางการเงินในวัยเกษียณ รวมทั้งถ่ายทอดความรู้ทางการเงินเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มพัฒนาบทบาทสตรี นำไปสู่ความเท่าเทียมทางเศรษฐกิจ

 

5754 TCRB กลุ่มผู้สูงวัยและสตรี

5754 TCRB บรรยากาศอบรมหลายกลุ่ม

 

          ความมุ่งมั่นของธนาคารในการยกระดับความรู้ทางการเงินและคุณภาพชีวิตคนไทย ยังสะท้อนผ่านรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 “ผู้นำระดับประเทศด้านการพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน ประจำปี 2566 ประเภทองค์กรธุรกิจเอกชน (Private Sector)” โดยกระทรวงมหาดไทย จากโครงการ “ตังค์โต Know-how” ซึ่งขับเคลื่อนโดยคำนึงถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาล ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่อชุมชนและคุณภาพชีวิตสมาชิกในชุมชน 

 

5754 TCRB โล่รางวัลกระทรวงมหาดไทย

 

          ผลการอบรมล่าสุด พบว่าผู้ผ่านการอบรมกว่า 70% มีความรู้ทางการเงินเพิ่มขึ้น 89% มีวินัยทางการเงินที่ดีขึ้น และผู้ประกอบการถึง 66% มียอดขายเติบโตขึ้นเพียงปีเดียวหลังอบรม นับเป็นความสำเร็จของโครงการในการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน

          “การเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ผ่านการให้ความรู้ทางการเงินและพัฒนาทักษะอาชีพ จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการ ‘ตังค์โต Know-how’ จะเป็นกลไกในการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชน พร้อมขับเคลื่อนให้คนไทยมีโอกาสและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับปรัชญา Everyone Matters ทุกคนคือคนสำคัญ” นายรอยย์ กล่าวทิ้งท้าย 

 

 

5754

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!