หมวดหมู่: กลต.

SET 8


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 20 พฤษภาคม พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 20 พ.ค. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 29 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BDMS)

 

นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2567

2,500,000

29.00

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

9,000

4.35

ซื้อ

เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) บมจ.(JPARK)

 

นาย สันติพล

เจนวัฒนไพศาล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2567

12,624,000

6.35

ขาย

เซฟ เฟอร์ทิลิตี้ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SAFE)

 

พลเรือเอก พิเชฐ ตานะเศรษฐ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

138,000

23.00

ขาย

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นาง ประพีร์ บุรี

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

17/05/2567

150,000

4.89

ซื้อ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ .(BOFFICE)

 

นางสาว สโรชา มีนสุข

ผู้รายงาน

หน่วยทรัสต์

17/05/2567

100,000

4.89

ซื้อ

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(THG)

 

นาง จารุวรรณ วนาสิน

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ราชธานีพัฒนาการ (2014) จำกัด)

หุ้นสามัญ

13/05/2567

525,000

40.00

โอน

บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKD)

 

นาง นุชนารถ

รัตนสุวรรณชาติ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

356,200

1.33

ซื้อ

เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บมจ.(BTG)

 

นาย ทวีศักดิ์

กออนันตกูล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

10,000

23.85

ซื้อ

แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKGI)

 

นาย กิตติคุณ

รอดรังนก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2567

40,500

2.68

ซื้อ

แบงคอกจีโนมิกส์อินโนเวชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKGI)

 

นาย กิตติคุณ

รอดรังนก

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2567

59,500

2.70

ซื้อ

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

10,000

2.94

ซื้อ

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)

 

นาย อมร

ทรัพย์ทวีกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

15/05/2567

2,100,000

25.50

ซื้อ

พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EA)

 

นาย อมร

ทรัพย์ทวีกุล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางสาว วัสสา ริมชลา)

หุ้นสามัญ

15/05/2567

2,100,000

25.50

ขาย

เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) บมจ.(PSTC)

 

นาย วรพงศ์ จำจด

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

16/05/2567

200,000

0.50

ซื้อ

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

10,000

2.22

ซื้อ

มุ่งพัฒนา อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด (มหาชน) บมจ.(MOONG)

 

นาย ทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (ดารุณี เพียรพัฒนาวิทย์)

หุ้นสามัญ

17/05/2567

3,000

2.24

ซื้อ

เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTI)

 

นาง นวลพรรณ

ล่ำซำ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

19,500

109.09

ซื้อ

แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(MC)

 

นาย ประพัฒน์ เสียงจันทร์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

10,000

12.00

ซื้อ

โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(RPH)

 

นาย วัลลภ

เหล่าไพบูลย์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

10,000

6.00

ซื้อ

ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(LEO)

 

นาย เกตติวิทย์ สิทธิสุนทรวงศ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

50,000

3.96

ซื้อ

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาย ภูมิพันธ์

บุญญาปะมัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด)

หุ้นสามัญ

16/05/2567

402,200

7.63

ซื้อ

สยามเวลเนสกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(SPA)

 

นาย ภูมิพันธ์

บุญญาปะมัย

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จำกัด)

หุ้นสามัญ

17/05/2567

631,100

7.49

ซื้อ

หาดทิพย์ บมจ.(HTC)

 

นางสาว นพรัตน์ อมรชัยศักดา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

20/05/2567

8,900

16.90

ซื้อ

อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(IRC)

 

นาย คณิน

เหล่าจินดา

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

52,400

13.70

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

4,100

2.74

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาง อรสา

ตั้งสัจจะพจน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

100,000

7.20

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย กวีชัย

เลิศอัศวรัตน์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

17/05/2567

5,000

1.38

ซื้อ

เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBK)

 

นาย สมพล

ตรีภพนารถ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

17/05/2567

35,000

17.70

ขาย

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME720x100 2024

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C JMTL 720x100

QIC 720x100

TOA 720x100

วิริยะ 720x100

AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!