หมวดหมู่: การศึกษา

4472 KH Academy


KH Academy จัด Workshop ฝึกทักษะวิชาชีพการเงิน-การลงทุน เปิดโอกาส ‘นิสิต-นักศึกษา’ โชว์ไอเดียวิเคราะห์การลงทุน

ชิงทุนการศึกษา มูลค่าสูงสุด 60,000 บาท

          KH Academy เปิดหลักสูตร KH Preps รุ่นที่ 1 พร้อมจัดกิจกรรม Workshop มุ่งฝึกทักษะวิชาชีพด้านการเงิน-การลงทุนด้วยการลงมือปฏิบัติจริง พร้อมเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรโชว์ฝีมือนำเสนอแผนวิเคราะห์การลงทุน ชิงทุนการศึกษามูลค่าสูงสุด 60,000 บาท

          นายบูรพา สงวนวงศ์ ผู้บริหาร KH Academy เปิดเผยว่า สถาบันการเรียนรู้ KH Academy ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเอกชน ประกอบด้วย บริษัท บี.กริม พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) BGRIM, บริษัท ไพร์มสตรีท แอดไวเซอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท พีเอสจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) PSG, ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) KTB, บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) BTS และ บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน) GABLE พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษาชั้นนำของไทย เปิดโครงการ KH Preps กิจกรรมการเรียนรู้ผ่าน 3 หลักสูตรหลัก ประกอบด้วย 1) Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน 2) Prep for Investment Analyst เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ และ 3) Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน

          โดยทั้ง 3 หลักสูตรได้รับความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญมาเป็นวิทยากร ร่วมกันมอบประสบการณ์และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในสายวิชาชีพให้กับนิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมทั้ง 3 หลักสูตร พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรม Workshop เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะผ่านการลงมือปฏิบัติเสมือนจริง 

          “กิจกรรม Workshop จากทั้ง 3 หลักสูตรของ KH Academy เปิดโอกาสให้น้องๆ นิสิตนักศึกษาที่เข้าร่วมหลักสูตรจัดกลุ่มและร่วมกันนำเอาองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ ที่ได้รับจากการเข้าฝึกอบรม มานำเสนอเป็นแผนการวิเคราะห์การลงทุนตามโจทย์ที่ได้รับ เพื่อแข่งขันชิงทุนการศึกษา ซึ่งผลงานจากทุกกลุ่มจะได้รับการพิจารณาตัดสินโดยคณะวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละหลักสูตร” นายบูรพา กล่าว

          สำหรับหลักสูตร Prep for Financial Advisor เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพที่ปรึกษาทางการเงิน กลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ กลุ่ม E มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นายก้องภพ พัวพันธุ์นิวัฒน์ สถาบันเทคโนโลยีฯลาดกระบัง, นางสาวภาบิตรา ลิมบู มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายพสิษฐ์ณัท ศาสนนันทน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายเตชวัน สุขสำราญ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนำเสนอแผนวิเคราะห์การลงทุนภายใต้โจทย์ “การจัดโครงสร้างเพื่อทำ IPO และการประเมินมูลค่ากิจการ” 

          ส่วน Prep for Investment Analyst เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ กลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับทุนการศึกษามูลค่า 60,000 บาท ได้แก่ กลุ่ม EF มีสมาชิกทั้งหมด 6 คน ประกอบด้วย นายปรินทร์ บุณยสุรัตน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายปุณณวิช เกิดทรัพย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายณภัส โกสลาทิพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นางสาวธัญพร กำเนิดนพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, นายภูริณัฐ มรกตอัมพรกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวเบญญาภา สกลผดุงเขตต์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนำเสนอแผนวิเคราะห์การลงทุน โดยการจัดทำบทวิเคราะห์หลักทรัพย์และกลยุทธ์แนะนำการลงทุน จากการเข้าเยี่ยมชมและรับฟังข้อมูลของบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS

          ขณะที่ Prep for Fund Manager เตรียมความพร้อมด้านวิชาชีพผู้จัดการกองทุน กลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และได้รับทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท ได้แก่ กลุ่ม D มีสมาชิกทั้งหมด 4 คน ประกอบด้วย นายกันต์ธร ทองมูล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นายนันทิพัฒน์ ชลธีกุล มหาลัยวิทยาลัยสวนดุสิต, นางสาวธัญญา ราเชล มหัทธนะกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางสาวนันท์นภัส สุรวุฒิสกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งนำเสนอแผนภายใต้โจทย์ “การจัดทำแผนการลงทุน”

 

 

4472

Click Donate Support Web 

AXA 720 x100

Banner GPF720x100 PX

MTL 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

QIC 720x100

gen 720x100

CKPower 720x100

TOA 720x100

SME 720x100 66

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!