หมวดหมู่: แรงงาน

สัญญาไม่เป็นธรรม


ไรเดอร์เฮ! ก.แรงงานยื่นมือช่วยแก้ปัญหาค่ารอบ-สัญญาไม่เป็นธรรม พร้อมเร่งผลักดัน กม.คุ้มครองแรงงานอิสระ

นายภูมิพัฒน์ เหมือนจันทร์ โฆษกกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับทราบปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ที่มีอยู่กว่า 500,000 คนทั่วประเทศ ที่ได้ร้องเรียนผ่านสมาคมไรเดอร์มายังกระทรวงแรงงาน เช่น ค่ารอบที่ไม่เท่ากันของแต่ละแพลตฟอร์ม

สัญญาของบริษัทแพลตฟอร์มที่ไม่เป็นธรรม การถูกปิดระบบรับงาน และยังขอให้ออกกฎหมายคุ้มครองอาชีพไรเดอร์ ซึ่งที่ผ่านมากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เชิญผู้แทนบริษัทแพลตฟอร์มต่างๆ มาพูดคุยเพื่อเปิดช่องทางการร้องเรียนให้กับไรเดอร์ผ่านแอปพลิเคชัน รวมทั้งเจรจากับบริษัทให้เปิดระบบรับงานในกรณีที่ถูกปิดระบบด้วย

สำหรับ การผลักดันกฎหมายคุ้มครองไรเดอร์นั้น ถือเป็นมิติใหม่ที่กระทรวงแรงงานได้เร่งผลักดันร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมและคุ้มครองแรงงานอิสระ พ.ศ. …ให้เข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็ว ซึ่งร่างกฎหมายนี้มีบทบัญญัติที่จะคุ้มครองและส่งเสริมผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ด้วย ส่วนปัญหาค่ารอบและสัญญาที่ไม่เป็นธรรมนั้น

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้หารือกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลกฎหมายเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยจะเสนอตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาการลดค่ารอบ สัญญาและเงื่อนไขต่างๆ ที่บริษัทกำหนดขึ้นโดยไม่เป็นธรรม ซึ่งจะมีผู้แทนจากสมาคมไรเดอร์ไทยร่วมเป็นคณะทำงานด้วย

ท่านพิพัฒน์ห่วงใยพี่น้องไรเดอร์ทุกคน โดยกำชับให้หน่วยงานของกระทรวงแรงงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นคนกลางรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ เพื่อนำมาเข้ามาแก้ไข พร้อมทั้งเชิญชวนให้ไรเดอร์สมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ซึ่งเป็นระบบประกันสังคมภาคสมัครใจ ที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานและสูญเสียรายได้ หรือเสียชีวิต”นายภูมิพัฒน์ กล่าว

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!