หมวดหมู่: แรงงาน

18 30ปี


ข่าวดี ! เจรจารับแรงงานไทยเพิ่ม ตลอดปี 67 'พิพัฒน์' ขจัดคนว่างงาน 18-30 ปี ฝึกงานญี่ปุ่นโครงการ 3 ปี ผ่านพิจารณารับก่อนทันที 100,000 เยน

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วยนายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงานนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม และนางปรางทิพย์ กาญจนหัตถกิจ อัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว พบปะ

Mr. Hitoshi Kanamori ประธานองค์กรพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) และคณะ เพื่อหารือข้อราชการและขอบคุณ IM Japan สำหรับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องในการรับแรงงานไทยฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนดูแลและคุ้มครองผู้ฝึกงานไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายกำหนด

นายพิพัฒน์ เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงานมีความพร้อมที่จะสนับสนุนแรงงานไทยเข้าร่วมนโยบายวีซ่าทักษะเฉพาะ (Specified Skilled Worker: SSW Visa) 12 สาขาอาชีพ (ประกอบด้วย 1.การบริบาล 2.การจัดการความสะอาดอาคาร 3. งานผลิตขึ้นส่วนเครื่องจักรและเครื่องมืออุตสาหกรรม/งานอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล/งานไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลด้านอุตสาหกรรม 4.อุตสาหกรรมก่อสร้าง 5.การต่อเรือและอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเรือ 6.การซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ 7.อุตสาหกรรมการบิน 8.อุตสาหกรรมที่พักอาศัย 9.งานเกษตรกรรม 10.ประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 11.อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม 12.อุตสาหกรรมการบริการอาหาร)

โดยเชื่อว่า จะสร้างโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มผู้ฝึกปฏิบัติงานเดิมและผู้ฝึกปฏิบัติงานใหม่ ให้ได้ปรับเปลี่ยนสถานะตนเองเป็นแรงงานที่มีทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการผลักดันให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค

สามารถต่อยอดและขยายตลาดแรงงานกลุ่มแรงงานทักษะเฉพาะในประเทศญี่ปุ่นต่อไป และยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมมือใน ‘ระบบพัฒนาทักษะแรงงาน’(Skill Worker Development: SWD) ที่รัฐบาลญี่ปุ่นจะนำมาใช้กับแรงงานต่างชาติ

โดยเชื่อมั่นว่า ระบบจะสนับสนุนให้แรงงานไทยมีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งไทยและญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศให้ยั่งยืนต่อไป นอกจากนี้ยังหารือถึงการปรับเปลี่ยนแนวทางการมอบเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพหลังฝึกงานครบสัญญา โดยจ่ายให้ผู้ฝึกปฏิบัติงานทันที 100,000 เยน

ด้านนายสมชาย มรกตศรีวรรณ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า ขณะนี้นายจ้างในประเทศญี่ปุ่นมีความต้องการแรงงานไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ในตำแหน่งผู้ฝึกปฏิบัติงานทางเทคนิค ประเภทงานอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมก่อสร้าง ไม่จำกัดจำนวน และพร้อมรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 31 ธันวาคม 2567

โดยผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th คุณสมบัติเบื้องต้นเปิดรับเพศชาย อายุ 18 – 30 ปี จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกฯ เดือนแรกจะได้รับเบี้ยเลี้ยง 80,000 เยน ค่าที่พัก ค่าน้ำ – ค่าไฟ ฟรี เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด หรือประมาณ 41,000 บาทต่อเดือน

ไม่รวมค่าทำงานล่วงเวลา เมื่อฝึกครบตามกำหนด จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน และเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพเมื่อเดินทางกลับประเทศไทย รวมรายได้จากการทำงานตลอด 3 ปี ประมาณ 1.6 ล้านบาท

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

AXA 720 x100 

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!