หมวดหมู่: กลต.

SET73


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 3 เมษายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 3 เม.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 26 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บมจ.(BKI)

 

นางสาว ลสา โสภณพนิช

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

500

293.00

ซื้อ

ควอลลีเทค จำกัด (มหาชน) บมจ.(QLT)

 

นาย พิทักษ์

พฤทธิสาริกร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

190,000

2.78

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

35,300

4.38

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

23,100

4.38

ซื้อ

ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(SUPER)

 

นาย จอมทรัพย์ โลจายะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

500,000

0.30

ซื้อ

ดี.ที.ซี. เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(DTCENT)

 

นาย อภิสิทธิ์

รุจิเกียรติกำจร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

300,000

1.43

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/04/2567

100

3.72

ซื้อ

ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TMILL)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

30,000

3.74

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/04/2567

5,100

9.91

ซื้อ

ทีเอสทีอี จำกัด (มหาชน) บมจ.(TSTE)

 

นาย ประภาส

ชุติมาวรพันธ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

1,200

9.90

ซื้อ

ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRU)

 

นางสาว แก้วใจ เผอิญโชค

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

4,000,000

-

โอน

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

02/04/2567

1,500,000

0.14

ซื้อ

บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(BLAND)

 

นาย ซุยฮัง

กาญจนพาสน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

1,700

0.68

ขาย

พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บมจ.(PCC)

 

นาย กิตติ สัมฤทธิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

6,000

3.04

ซื้อ

ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE)

 

นาย ทักษิณ

ตันติไพจิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/04/2567

200,000

1.71

ซื้อ

เมคทูวิน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(MTW)

 

นางสาว ชื่นจิตร ตั้งพิชญโพธิวัฒน์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

26/03/2567

68,745

2.31

ซื้อ

โรงพยาบาลรามคำแหง บมจ.(RAM)

 

นาย ชำนาญ

ชนะภัย

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

19/03/2567

1,862,300

-

โอน

สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCN)

 

นาย ธัญชาติ

กิจพิพิธ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางณัชชา กิจพิพิธ)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

13/03/2567

2,000,000

0.10

ขาย

สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCN)

 

นาย ธัญชาติ

กิจพิพิธ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางณัชชา กิจพิพิธ)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

14/03/2567

2,000,000

0.06

ขาย

สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SCN)

 

นาย ธัญชาติ

กิจพิพิธ

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางณัชชา กิจพิพิธ)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

15/03/2567

1,000,000

0.09

ขาย

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย รัช ทองวานิช

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช)

หุ้นสามัญ

02/04/2567

37,800

1.35

ซื้อ

อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(AMARIN)

 

นาย ฐาปน

สิริวัฒนภักดี

นิติบุคคลซึ่งผู้จัดทำรายงาน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเกินร้อยละ 30 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด และมีสัดส่วนการถือหุ้นมากที่สุด (บริษัท สิริวัฒนภักดี จำกัด)

หุ้นสามัญ

01/04/2567

12,888,882

5.00

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

5,500

2.68

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

1,100

2.66

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

20,000

0.65

ซื้อ

ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) บมจ.(HUMAN)

 

นาง ศศิธร

หิรัญศักดิ์

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

02/04/2567

140,000

11.70

ขาย

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

EXIM One 720x90 C J

MTL 720x100

QIC 720x100

AXA 720 x100aia 720 x100

BKI 720 x 100

kbank 720x100 66

SME 720x100 66

ธกส 720x100PTG 720x100

ใจฟู720x100px

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!