หมวดหมู่: ประกัน

1629 TLI Varang


ไทยประกันชีวิตสถานะแข็งแกร่ง ได้รับการจัดอันดับเครดิตทางการเงิน AAA จากฟิทช์ เรตติ้งส์

          ไทยประกันชีวิตคงอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศที่ AAA มุมมองมีเสถียรภาพจากฟิทช์ เรตติ้งส์ ผลจากการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง สามารถครองส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับสอง มีช่องทางการจัดจำหน่ายที่ครอบคลุม และการลงทุนที่มีเสถียรภาพ

          นางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ TLI เปิดเผยว่า บริษัทฯ มุ่งดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงิน และการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบรัดกุม ตลอดจนการกำกับดูแลกิจการที่ดี สอดรับกับวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืนที่ส่งมอบคุณค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสีย

          โดยในปี 2567 สถาบันจัดอันดับเครดิตทางการเงินระดับโลก ฟิทช์ เรตติ้งส์ (Fitch Ratings) ได้ประกาศอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินสากล (Insurer Financial Strength Rating: IFS Rating) ของไทยประกันชีวิตที่ ‘A-’ และอันดับความแข็งแกร่งทางการเงินภายในประเทศ (National IFS Rating) ที่ ‘AAA(tha)’ โดยมีมุมมองที่มีเสถียรภาพ 

          ฟิทช์ฯ ประเมินโครงสร้างการดำเนินงานของบริษัทฯ อยู่ในระดับแข็งแกร่ง เมื่อเทียบกับบริษัทประกันชีวิตอื่นภายในประเทศไทย โดยพิจารณาจากประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจ การมีพันธมิตรที่แข็งแกร่ง และการเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสในการกำกับดูแลกิจการ

          ไทยประกันชีวิตเป็นบริษัทประกันชีวิตรายใหญ่อันดับสองของประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 มีส่วนแบ่งทางการตลาดเมื่อพิจารณาจากเบี้ยประกันภัยรับรวมอยู่ที่ 14% ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตที่มีความหลากหลาย ทั้งประกันชีวิต ประกันออมทรัพย์ ประกันสุขภาพ และประกันควบการลงทุน รวมถึงมีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่งและครอบคลุม ทั้งตัวแทนประกันชีวิต ธนาคารพาณิชย์ และพันธมิตรธุรกิจที่หลากหลาย โดยเบี้ยประกันชีวิตรวมของบริษัทฯ ในปี 2566 มาจากช่องทางตัวแทนฯ 72% ช่องทางธนาคารพาณิชย์และพันธมิตร 21% และช่องทางอื่นๆ 7%

          บริษัทฯ มีระดับเงินกองทุนที่ต้องดำรงไว้ตามกฎหมาย ณ 31 ธันวาคม 2566 อยู่ที่ 398% ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนดไว้ที่ 140% ขณะที่การประเมินด้วย Prism Model ของฟิทช์ฯ จากข้อมูลการเงิน ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566บริษัทฯ ยังคงมีฐานะเงินกองทุนที่เข้มแข็งอยู่เหนือระดับ “แข็งแกร่งมาก” 

          ด้านการดำเนินงาน บริษัทฯ ยังคงให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างกำไรที่ดีในระยะยาว และไม่อ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะช่วยรักษาความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ โดยมีอัตราส่วนกำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566 อยู่ที่ 11% ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปี (ปี 2564 – ณ ไตรมาสที่ 3 ปี 2566) โดยความสามารถในการทำกำไรของบริษัทฯ มาจากการขายผลิตภัณฑ์ที่สร้างกำไรของมูลค่าธุรกิจใหม่ (VONB Margin) ที่ดี และลดสัดส่วนการขายผลิตภัณฑ์ประกันออมทรัพย์ที่การันตีผลตอบแทนสูง รวมถึงกลยุทธ์การปรับราคาผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ

          ขณะเดียวกันบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานด้านการลงทุนที่มีเสถียรภาพ โดยมีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุนสูงกว่า 3% สัดส่วนการลงทุนของบริษัทฯ ยังคงมีระดับสภาพคล่องอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ 82% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรที่ได้รับการจัดอันดับน่าลงทุนในระดับสากลหรือระดับประเทศ และการลงทุนในตราสารทุนและหน่วยลงทุนที่มีการกระจายความเสี่ยงที่ดี โดยมีสัดส่วนอยู่ที่ 11% ใกล้เคียงกับปี 2565

          “บริษัทฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกด้าน รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่สามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้เอาประกันภัยแบบเฉพาะบุคคล ตามนโยบายที่มุ่งเป็นทุกคำตอบของการประกันชีวิต ควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางการเงินและการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้สามารถดูแลผู้เอาประกันภัยตามสัญญากรมธรรม์ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น” นางวรางค์กล่าว 

 

 

4111

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

Banner GPF720x100 PX

CKPower 720x100

MTL 720x100

kbank 720x100 66

QIC 720x100

วิริยะ 720x100AXA 720 x100

aia 720 x100

BKI 720 x 100

PTG 720x100

ais 720x100

iconmotor

gen 720x100

TOA 720x100

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!