หมวดหมู่: กลต.

SET 7


ผู้บริหารซื้อ-ขายหุ้น 2 เมษายน พ.ศ.2567

 

ข้อมูลประจำวันที่ 2 เม.ย. 2567

เป็นข้อมูลที่สำนักงานบันทึกเข้าระบบเมื่อวันที่ 2 เม.ย. 2567 และแสดงเฉพาะรายการที่เกิดขึ้นย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน

 

ข้อมูลแบบรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของผู้บริหาร (แบบ 59) (จำนวนรายการที่พบ 22 รายการ)

ชื่อบริษัท

 

ชื่อผู้บริหาร

ความสัมพันธ์ *

ประเภท

หลักทรัพย์

วันที่ได้มา/

จำหน่าย

จำนวน

ราคา

วิธีการ

ได้มา/

จำหน่าย

คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) บมจ.(K)

 

นาย ชยวัฒน์ พิเศษสิทธิ์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

01/04/2567

5,000,000

0.25

ขาย

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย จรัญ

วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/04/2567

10,200

4.40

ซื้อ

เจ.อาร์.ดับเบิ้ลยู.ยูทิลิตี้ จำกัด (มหาชน) บมจ.(JR)

 

นาย ธีรนนท์ วิวัฒน์เจษฎาวุฒิ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/04/2567

14,000

4.39

ซื้อ

ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPL)

 

นาง วัสสา

จีนะวิจารณะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/03/2567

13,000,000

 

Revoked by Reporter

1.53

ขาย

ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) บมจ.(TPL)

 

นาง วัสสา

จีนะวิจารณะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/03/2567

13,000,000

1.53

ขาย

ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(TRITN)

 

นางสาว หลุยส์

เตชะอุบล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นาย ภสุ วชิรพงศ์)

หุ้นสามัญ

01/04/2567

1,500,000

0.13

ซื้อ

ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) บมจ.(FTE)

 

นาย ทักษิณ

ตันติไพจิตร

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

28/03/2567

100,000

1.72

ซื้อ

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

27/03/2567

60,000

0.27

ขาย

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

28/03/2567

440,000

0.29

ขาย

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

28/03/2567

100,000

0.32

ขาย

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (จันทนา ปัญญาดิลก)

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

29/03/2567

400,000

0.38

ขาย

มัลติแบกซ์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(MBAX)

 

นาย พิสุทธิ

เลิศวิไล

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

29/03/2567

100,000

0.40

ขาย

มิลเลนเนียม กรุ๊ป คอร์ปอเรชั่น (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) บมจ.(MGC)

 

นาย สัณหวุฒิ ธรรมชวนวิริยะ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

29/03/2567

101,900

5.12

ซื้อ

.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(SKN)

 

นาง กิติยา

นีบเลอร์

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (Mr. Ludwig Niebler)

หุ้นสามัญ

01/04/2567

100

4.44

ซื้อ

สาลี่ คัลเล่อร์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(COLOR)

 

นาย รัช ทองวานิช

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา (นางวรวรรณ ทองวานิช)

หุ้นสามัญ

01/04/2567

5,600

1.35

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/04/2567

1,800

2.68

ซื้อ

อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บมจ.(EP)

 

นาย ยุทธ

ชินสุภัคกุล

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/04/2567

3,600

2.68

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย กวีชัย

เลิศอัศวรัตน์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

29/03/2567

30,000

1.44

ซื้อ

เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(EKH)

 

นาย กวีชัย

เลิศอัศวรัตน์

ผู้รายงาน

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

01/04/2567

15,000

1.44

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/04/2567

31,000

0.65

ซื้อ

เอสทีซี คอนกรีตโปรดัคท์ จำกัด (มหาชน) บมจ.(STC)

 

นาย สุรสิทธิ์

ชัยตระกูลทอง

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/04/2567

54,500

0.64

ขาย

โฮม พอตเทอรี่ จำกัด (มหาชน) บมจ.(HPT)

 

นาง วรรณี

เชาว์กิตติโสภณ

ผู้รายงาน

หุ้นสามัญ

01/04/2567

2,000,000

0.72

ขาย

 

* กรณีที่บริษัทมีผู้บริหารเป็นคู่สมรสกัน ถ้ามีการซื้อขายหลักทรัพย์ คู่สมรสทั้ง 2 คน จะมีหน้าที่ต้องรายงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการแสดงรายการซ้ำซ้อนกัน เช่น นาย A และนาง B เป็นคู่สมรสกันและเป็นผู้บริหารของ บมจ.AB ทั้งคู่ ถ้านาย A ซื้อหุ้น AB 1 รายการ การแสดงข้อมูลจะเป็น 2 รายการดังนี้ รายการที่ 1 นาย A ผู้จัดทำ ซื้อหุ้น รายการที่ 2 นาง B คู่สมรส ซื้อหุ้น จึงขอให้ใช้ข้อมูลด้วยความระมัดระวัง

 

More Articles

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

https://market.sec.or.th/public/idisc/th/r59

 

 

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!