หมวดหมู่: CSR

4057 True Autism


เครือเจริญโภคภัณฑ์ ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรูปลูกปัญญา สานพลัง มูลนิธิออทิสติกไทย และภาคีเครือค่าย ร่วมยกระดับศักยภาพ และคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติก เปิด ‘ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว’ มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะดิจิทัล ที่สามารถต่อยอดสู่การมีอาชีพ สร้างรายได้อย่างยั่งยืน เนื่องในวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก

          ชีวิตดียิ่งกว่า เมื่อเราก้าวไปด้วยกัน...กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย นายกันตพงศ์ รังษีสว่าง อธิบดีฯ พร้อมด้วย มูลนิธิออทิสติกไทย โดย นายชูศักดิ์ จันทยานนท์ ประธานมูลนิธิฯ และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย ทรูปลูกปัญญา โดย ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานกลยุทธ์องค์กรและด้านการศึกษา ร่วมเปิด “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” (Autism Digital Learning Center) เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลต้นแบบสำหรับบุคคลออทิสติกแห่งเรกในประเทศไทย โดยมุ่งหวังให้เป็น “พื้นที่แห่งการเรียนรู้และเติมเต็มศักยภาพ ของบุคคลออทิสติกและครอบครัว” ด้วยหลักสูตรเสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้ การเข้าสังคม และทักษะดิจิทัล เพื่อยกระดับการสร้างอาชีพและรายได้ นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งทรู คอร์ปอเรชั่น ได้นำศักยภาพต่างๆ ขององค์กร มาสนับสนุนการดำเนินงาน ทั้งด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเรียนรู้ตอบรับกับโลกยุคใหม่ โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือบุคคลออทิสติกและครอบครัวสามารถพึ่งพาตัวเอง ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณค่า อีกทั้งลงนามความร่วมมือ (MOU) กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

          โดยนำศักยภาพเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยพัฒนาหลักสูตรต่างๆ อาทิ พัฒนาทักษะพื้นฐานด้วย Virtual Reality (VR) และนำหลักสูตรภาษาอังกฤษจาก True Click Life เข้ามาช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษให้น้องๆ อีกด้วย พร้อมจัดงานวันรณรงค์ตระหนักรู้ออทิสติกโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 2 เมษายน ของทุกปี ภายใต้แนวคิด “ชีวิตดียิ่งกว่า เมื่อเราก้าวไปด้วยกัน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้คนในสังคมตระหนักรู้ศักยภาพบุคคลออทิสติกในวงกว้าง นอกจากนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ยังสนับสนุนการขยายจำนวน “ศูนย์เรียนรู้ดิจิทัลเพื่อบุคคลออทิสติกและครอบครัว” (Autism Digital Learning Center) ให้ครอบคลุม 40 แห่งทั่วประเทศ ด้วยการเชิญชวนประชาชนทั่วไป รวมถึงทุกภาคส่วนเข้าร่วมสมทบทุนในการขยายศูนย์เรียนรู้ฯ ดังกล่าวผ่านแอปทรูมันนี่

          ทั้งนี้ เครือฯ และ ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งหวังที่จะส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูลในสังคม เคารพในความแตกต่างและการยอมรับศักยภาพของบุคคลออทิสติก ซึ่งต้นปีที่ผ่านมาได้เปิดพื้นที่ต้นแบบในการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างบุคคลออทิสติกและคนทั่วไปแบ่งปันจินตนาการและแรงบันดาลใจร่วมกันผ่านการทำงานศิลปะภายใต้ชื่อ Artstory Creative Hub และที่พิเศษสุด ทรูซีเจได้ผลิตภาพยนต์ซีรีย์ Good doctor หมอหัวใจพิเศษ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงความอัจฉริยะภาพอันโดดเด่นของบุคคลออทิสติก ซึ่งซีรีย์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยให้คนในสังคมได้เข้าใจ ยอมรับ และเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตบุคคลออทิสติกตามแนวคิดของการรณรงค์ปีนี้ 

 

 

4057

Click Donate Support Web 

SME 720x100 66

CKPower 720x100

TOA 720x100

Banner GPF720x100 PX

EXIM One 720x90 C J

QIC 720x100

kbank 720x100 66

วิริยะ 720x100

MTL 720x100

AXA 720 x100

gen 720x100

hino2021

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!